Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji administracyjnej usprawnia cały proces inwestycyjny, jednakże wymaga ono specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin – prawa, technologii, ekologii czy ochrony przyrody. Zajmujemy się przygotowaniem profesjonalnych dokumentów, takich jak Karty Informacyjne Przedsięwzięć, Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko, a także Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych dokumentów przetargowych dla branży przetwarzania odpadów.