Sprzedaż technologii do zagospodarowania frakcji organicznej opartej o system membranowy, w tym odpadów zielonych, bio zebranych selektywnie, osadów ściekowych.

Oferujemy technologię dla procesów:

  • kompostowania – odpady zielone, kuchenne, osady ściekowe, poferment z biogazowni
  • stabilizacji – tzw. frakcji podsitowej 0-80 mm
  • biosuszenia – pre-RDF, RDF

Technologia ProfiKomp® składa się z trzech głównych elementów: laminatu GORE® Cover, systemu napowietrzania i sterowania. Dodatkowo oferujemy także podstawową inżynierię, opcje sposobu obsługi, szkolenia oraz doradztwo posprzedażowe obejmujące serwis, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie instalacji. Zawartość tlenu w pryzmie regulowana jest poprzez system pozytywnego  napowietrzania, natomiast zmiany temperatury mogą być monitorowane w różnych punktach pryzmy. Z pomocą laminatu  GORE® Cover możliwe jest stworzenie warunków idealnych dla chemicznych i biologicznych procesów zachodzących
w pryzmach. Odory i inne emisje, takie jak pył oraz lotne związki organiczne są skutecznie redukowane. Nie ma potrzeby stosowania biofiltrów. W rezultacie osiągana jest lepsza wydajność, a ponadto znacząco zredukowana może być wymagana przestrzeń pod instalację, zużycie energii oraz niezbędny wkład pracy w proces przetwarzania biologicznego.