GREEN CODE oferuje przeprowadzenie audytu z zakresu ochrony środowiska w Państwa firmie.

W ramach usługi dokonamy analizy przedsiębiorstwa pod kątem wymagań ochrony środowiska poprzez określenie zakresu obowiązków oraz weryfikacji ich dotychczasowej realizacji.

Audyt obejmuje wszystkie istotne wymagania m.in. wynikające z następujących regulacji:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o odpadach
 • Ustawa Prawo wodne
 • Ustawa o ochronie przyrody
 • Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Na podstawie danych uzyskanych podczas przeprowadzenia audytu powstaje raport. Zawarte są w nim pełne i precyzyjne informacje na temat faktycznego stanu przestrzegania przepisów środowiskowych w firmie. Raport przedstawia wskazówki, co i w jaki sposób należy zrobić, aby działalność była prowadzona w zgodzie z nimi.

Ponadto realizujemy usługi doradztwa z zakresu ochrony środowiska, prowadzonego w formie stałej współpracy.

Zakres współpracy obejmuje:

 • Audyt początkowy
 • Realizacja zadań poaudytowych
 • Doradztwo w zakresie ochrony środowiska w szczególności w zakresie gospodarki odpadami
 • Prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w systemie BDO, przygotowanie zestawienia rocznego o odpadach, rocznych sprawozdań i opłat z zakresu korzystania ze środowiska, sprawozdania KOBiZE,
 • Wsparcie zakładu w trakcie kontroli ochrony środowiska
 • Audyt zakładu min. 1 raz na kwartał
 • Pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001, audytach zrównoważonego rozwoju, audytach dostawców, doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych, rozbudowy istniejącego zakładu lub realizacji nowego